Vision

วิสัยทัศน์ของ WELLLUX

WELLUX จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแห่งแสงสว่าง
ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิม

Mission

พันธกิจของ WELLUX

ครั้งแรกในประเทศไทย WELLUX สินค้านวัตกรรม
ที่ยอดเยี่ยมและเหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
แสงสว่างที่ก้าวล้ำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
และความพึงพอใจสูงสุด ผ่านสินค้าและภาพลักษณ์
ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยและมุ่งมั่น
พัฒนาทุ่มเทอย่างตั้งใจสูงสุด